Debat públic/privat: ni blanc, ni negre

Intervenció durant l'audiència pública
Foto: Humbert Ruiz

Com a ciutadans tenim dret a uns serveis públics bàsics i de qualitat amb dos premisses irrenunciables: l'eficàcia i la transparència. Així ho va defensar el Grup Municipal de CiU a l'Audiència Pública convocada per debatre sobre l'externalització de serveis municipals a Lleida i, en aquesta línia, van anar les propostes -la de CiU va ser l'única intervenció amb propostes concretes i realitzables- que hem fet per millorar-ne la gestió.
En primer lloc, creiem que hem d'assegurar que es proveeixin els serveis mitjançant una despesa raonable i sostenible. És a dir, que generin una despesa ajustada a les possibilitats de les arques públiques i de les butxaques dels ciutadans.
I, en segon lloc, tenim dret a estar ben informats del preu i del cost del servei i de les condicions que té. Hem d'aspirar a la màxima transparència dels béns i serveis públics, independentment de qui presti efectivament el servei.
A partir d'aquí, l'administració pública ha d'adaptar la seva estructura segons la voluntat política dels ciutadans i les condicions socioeconòmiques del moment, amb el benentès que serà l'interès públic el que definirà en última instància qui presta el servei al ciutadà.
En aquest sentit, cal fugir de debats maniqueus. Ni una concessionària d'un servei públic ho farà tot bé, ni tot malament; ni tampoc la municipalització d'un servei serà la panacea. Per tant, hauríem de veure en cada moment i per a cada servei concret quin és el millor mecanisme per assegurar-ne la correcta prestació; si ha de ser l'Ajuntament de manera directa qui ho faci o ha de ser de manera indirecta mitjançant una concessió o una altra figura administrativa.
Els serveis bàsics, en el cas dels que depenen de l'Ajuntament i dels quals hem debatut són l'aigua i el transport públic, la recollida d'escombraries i la teleassistència, a banda dels contractes del servei de menjador escolar, el trànsit i l'enllumenat.
La mancança més gran que hi ha en aquests contractes i concessions és la poca regularitat de les respectives taules de seguiment. Aquesta deixadesa en el control va en perjudici del servei, però a més a més impedeix que hi hagi una avaluació efectiva i pública del servei.
Com ja hem denunciat des del nostre grup municipal, aquest mandat encara no s'ha reunit la taula de seguiment del servei de recollida d'escombraries i la dels autobusos només un cop, per informar sobre la reforma, prèviament filtrada als mitjans de comunicació. I la de l'aigua, un cop, però ometent-hi un augment del preu del 38%, que per sorpresa nostra i de tota la ciutadania, es va anunciar dies després.
Cal que des de l'Ajuntament vetllem pels serveis no només quan n'atorguem la concessió o en el marc de la negociació dels detalls. Ans al contrari, és a l'hora de fer-ne un seguiment acurat, veient any a any o el període que ens fixem, quan podrem avaluar si el servei continua sent el mateix pel qual es va concessionar i si la forma de prestació és la més adequada o si cal plantejar-nos-en alternatives de gestió.
Per això, des del nostre grup municipal hem proposat dos coses: en primer lloc, introduir a tots els contractes d'externalització l'obligació d'un rendiment de comptes amb un calendari clar i rigorós per part de l'empresa o grup d'empreses i de l'equip de govern per evitar caure en el criteri arbitrari del govern de torn a l'hora de fer-ne l'avaluació i el control.
En segon lloc, hem proposat la creació de la figura d'un adjunt al Síndic de Greuges municipal que vetlli exclusivament pels usuaris dels serveis públics municipals externalitzats, en paral·lel al control polític de la concessió. Aquest adjunt al Síndic donaria una resposta ràpida i directa a la ciutadania sobre el servei públic i les condicions del servei. Serviria com a pont de diàleg neutral i objectiu entre la ciutadania, l'Ajuntament i l'empresa o empreses concessionàries. Seria un càrrec no remunerat i designat per consens, que comptaria amb la garantia del prestigi que té la figura del Síndic de Greges municipal entre les lleidatanes i els lleidatans.
En conclusió, els serveis públics han de ser de qualitat amb el mínim cost possible per a la ciutadania. Ara bé, en funció de la situació socioeconòmica i política veurem quina és la forma que s'ajusta més als objectius que perseguim de l'eficàcia i la transparència en la gestió de béns i serveis públics.
18/01/2014

Comentaris